NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Международна дейност
1 Кръгла маса в две части: ЧАСТ I на тема: „Академичното образование и инженерната практика“. ЧАСТ II на тема: „Аспекти и проблеми на строително-инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участиет
2 Участие в 24-та Международна конференция на градското инженерство на тема: „Урбанизмът в обществените помещения под нивото на терена“ по покана на Управителния борд на „Чешката камара на сертифицираните инженери и техници“ - Република Чехия – 06 - 09 юни
3 Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.
4 Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Че
5 Участие в 23-та Международна конференция „Градски технологии“ по покана на Управителния борд на „Чешката камара на сертифицираните инженери и техници“- Република Чехия – 7-10.6.2018 г.
6 Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация / 20.10.2016 г.
7 Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия / 30.09.2016 г.
8 По покана на Инженерната камара на Р. Сърбия членове на КИИП РК София-град посетиха „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия / 11-12.06.2015 г.
9 Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република / 06.06.2014 г.
10 20 години Инженерна камара на Саксония
11 Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“
12 КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш
13 Пета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия
14 Централно германски инженерен форум в гр. Лайпциг, Саксония, Германия

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото