Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейност
1 Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.
2 Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Че
3 Участие в 23-та Международна конференция „Градски технологии“ по покана на Управителния борд на „Чешката камара на сертифицираните инженери и техници“- Република Чехия – 7-10.6.2018 г.
4 Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация / 20.10.2016 г.
5 Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия / 30.09.2016 г.
6 По покана на Инженерната камара на Р. Сърбия членове на КИИП РК София-град посетиха „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия / 11-12.06.2015 г.
7 Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република / 06.06.2014 г.
8 20 години Инженерна камара на Саксония
9 Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“
10 КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш
11 Пета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия
12 Централно германски инженерен форум в гр. Лайпциг, Саксония, Германия

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото