NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Колекция от книги КИИП София-град
kiip biblioteka

Уважаеми колеги,

Поставяме началото на колекция от книги на КИИП София-град. Книгите са на разположение и може да ги ползвате в офиса на КИИП София-град в работното време.

І. Представяме на Вашето внимание книги, осигурени от КИИП РК София-град:
Еврокодове:

 • Сборник 1 – Общи принципи за проектиране и натоварвания на сгради
 • Сборник 2 – Проектиране на сгради със стоманобетонни и комбинирани конструкции
 • Сборник 3 – Проектиране на сгради със стоманени конструкции
 • Сборник 4 – Проектиране на сгради с дървени и зидани конструкции
 • Сборник 5 – Геотехническо проектиране
 • Сборник 6 – Проектиране на сгради за сеизмични въздействия
 • Сборник 7 – Натоварване и проектиране на мостове
 • Сборник 8 – Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожари
 • Сборник 9 – Проектиране на силози, резервоари, тръбопроводи
 • Сборник 10 – Проектиране на кули, мачти, комини, пилоти, подкранови конструкции

Издания:

„Шистов газ. Човекът за и против шистовия газ; Нефт и газ; Техника и технологии Фракинг патенти в САЩ“ Автор: Огнян Кованджийски

Наръчник за проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии до 20 kV“ Автор: д-р инж. Васил Захариев.

 • Справочник на проф. Станчо Стамов – том 2 – Отопление, топло и газоснабдяване препоръчан от инж. Георги Караджов

ІІ. Книги, предоставени от членове на КИИП РК София-град за общо ползване:
Книги, предоставени от проф.д-р инж. Иван Хр.Лалов:

 • Стоманобетонни мостове - Част I-ва - Въздействия по БДС EN Статика Конструкции – Иван Христов Лалов, Димитър Петев Хубчев, Марио Александров Гълъбов
 • Хидроложки, хидравлични изследвания и руслови деформации при мостови преходи – Живко Атанасов Николов, Иван Христов Лалов
 • Изчисление на ъглова подпорна стена по новия DIN – проф.д-р инж. Иван Хр.Лалов, инж. Тодор Г.Ангелов, инж. Константин Т.Гочев, инж. Георги И.Лалов – 2 броя
 • Усилия от железопътни товарни модели LM 71 и SW/2 – проф. д.т.н. инж. Иван Хр. Лалов, доц. д-р инж. Димитър Хубчев, инж. Георги И.Лалов – 2 броя
 • Книги, предоставени от доц.д-р инж. Кирил Ангелов:
 • Свлачища в Родопите и укрепването им
 • Инженерна геодинамика /учебник за инженерногеоложката оценка на земетресенията, свлачищата, срутищата, суфозията, абразията и други геодинамични процеси и явления/
 • Инженерна геоекология /учебник за оценка и управление на въздействието върху геоложката среда при строителство и минна дейност/
 • Книга, предоставена от доц. д-р инж. Златка Денчева:
 • Горно строене и поддържане на железния път.
 • Книга, предоставена от проф. д-р инж. Румен Гуглев, НИСИ София:
 • Ръководство за изчисляване на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-I – 1:2004. Книга, предоставена от проф. д-р инж. Христо Бояджиев:
 • Дървени конструкции по Еврокод 5 в записки и примери Книга, предоставена от проф. д-р инж.Фантина Рангелова:
 • Справочник по класическа строителна статика Автор: проф. д-р инж. Рангел Рангелов. 
  Документи, налични на хартиен носител, предоставени от Български Национален комитет по осветление:
 1. Сборник доклади от XI Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2014 България Светлина 2014
 2. Сборник доклади от XVI Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2017

 

ІІІ. Специализирана литература, налична в офиса

 • Проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии за напрежение 110 кV Автор д-р инж. Васил Захариев
 • Проектиране и строителство на пътища. Автор: Валентин Александров Николов
 • Ръководство за проектиране на пътища Автори: Валентин Александров Николов, Иво Тонев Гаджов + Handbook for Road design prof. Valentin Nikolov PhD, Ivo Gadzhov, MSc
 • Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP 2000. Автори: Анита Хандрулева, Владимир Матуски , Константин Казаков
 • Стоманени вертикални цилиндрични резервоари. Автор: Любомир А. Здравков

ІV.Книги , издадени от КИИП София-град

Стоманен строителни конструкции с нормативна база на Еврокод 3 - 3-то преработено издание, проф. Ст. Цачев
„ЕВРОКОД 4 проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради” с автори инж. Любчо Венков и инж. Борянка Захариева

 • „Справочник за хидравлични изчисления” с автор инж. Богдан Казаков
 • „Ръководство за проектиране на стоманени подкранови греди в сгради по Еврокод 3" с автор инж. Любчо Венков
 • „Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“, (ДВ, бр. 13 от 2012 г.)
 • "Еврокод 8. Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа - практическо ръководство“ с автор инж. Йордан Милев
 • „Еврокодове. Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа – многоетажна офисна сграда“ с автори инж. Йордан Милев и инж. Васил Кърджиев
 • „СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ. Част І. Въздействия по БДС ЕN. Статика. Конструкции“ с автори проф. д.т.н. инж. Иван Лалов, доц. д-р инж. Димитър Хубчев, ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Марио Гълъбов.
 • „Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи”. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 193-1-3 и БДС EN 1993-1-5, с автор инж. Николай Рангелов

V.Книги , издадени от КИИП

 • „Наредба по пожарна безопасност“
 • „Практическо ръководство с решени примери по прилагането на Еврокод 8-3– проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, трета част (оценка и усилване на сгради)“ с автор инж. Елена Васева
 • "Примерен проект на промишлена сграда със стоманена носеща конструкция, изготвен съгласно Еврокодове 1, 3 и 8“ с автор инж. Стефан Цачев 
 • „ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО с решени примери по прилагането на Еврокод 8-1 – проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия (нови сгради)“ под общата редакция на инж. Петър Сотиров
 • „Етажни сгради със стоманена носеща конструкция-проектиране съгласно Еврокодове 1, 3 и 8“ – автор инж. Стефан Цачев 


VІ.Стари издания, предоставени от:

Инж. Кирил Ганев: Наредба №2 Противопожарни строително технически норми издадена 1987г.; Закон за енергетиката – издания 2003г.; Справочник на енергетика том 1 и том 2 – издания 1981г.; Наръчник по осветителна техника том 1 – издание 1977г.; Наредба №4 от 27 декември 2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството/2007г. ; Наредба №3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи и Наредба №14 за проектиране, изграждане и използване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическата енергия/ 2007г.

Председател на КИИП София-град
инж. Стефан Кинарев

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото