NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Колекция от книги КИИП София-град
kiip biblioteka

Уважаеми колеги,

Поставяме началото на колекция от книги на КИИП София-град. Книгите са на разположение и може да ги ползвате в офиса на КИИП София-град в работното време.

І. Представяме на Вашето внимание книги, осигурени от КИИП РК София-град:
Еврокодове:
• Сборник 1 – Общи принципи за проектиране и натоварвания на сгради
• Сборник 2 – Проектиране на сгради със стоманобетонни и комбинирани конструкции
• Сборник 3 – Проектиране на сгради със стоманени конструкции
• Сборник 4 – Проектиране на сгради с дървени и зидани конструкции
• Сборник 5 – Геотехническо проектиране
• Сборник 6 – Проектиране на сгради за сеизмични въздействия
• Сборник 7 – Натоварване и проектиране на мостове
• Сборник 8 – Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
• Сборник 9 – Проектиране на силози, резервоари, тръбопроводи
• Сборник 10 – Проектиране на кули, мачти, комини, пилоти, подкранови конструкции

Издания:

„Шистов газ. Човекът за и против шистовия газ; Нефт и газ; Техника и технологии Фракинг патенти в САЩ“ Автор: Огнян Кованджийски

Наръчник за проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии до 20 kV“ Автор: д-р инж. Васил Захариев.

• Справочник на проф. Станчо Стамов – том 2 – Отопление, топло и газоснабдяване препоръчан от инж. Георги Караджов

ІІ. Книги, предоставени от членове на КИИП РК София-град за общо ползване:
Книги, предоставени от проф.д-р инж. Иван Хр.Лалов:
• Стоманобетонни мостове - Част I-ва - Въздействия по БДС EN Статика Конструкции – Иван Христов Лалов, Димитър Петев Хубчев, Марио Александров Гълъбов
• Хидроложки, хидравлични изследвания и руслови деформации при мостови преходи – Живко Атанасов Николов, Иван Христов Лалов
• Изчисление на ъглова подпорна стена по новия DIN – проф.д-р инж. Иван Хр.Лалов, инж. Тодор Г.Ангелов, инж. Константин Т.Гочев, инж. Георги И.Лалов – 2 броя
• Усилия от железопътни товарни модели LM 71 и SW/2 – проф. д.т.н. инж. Иван Хр. Лалов, доц. д-р инж. Димитър Хубчев, инж. Георги И.Лалов – 2 броя
Книги, предоставени от доц.д-р инж. Кирил Ангелов:
• Свлачища в Родопите и укрепването им
• Инженерна геодинамика /учебник за инженерногеоложката оценка на земетресенията, свлачищата, срутищата, суфозията, абразията и други геодинамични процеси и явления/
• Инженерна геоекология /учебник за оценка и управление на въздействието върху геоложката среда при строителство и минна дейност/
Книга, предоставена от доц. д-р инж. Златка Денчева:
• Горно строене и поддържане на железния път.
Книга, предоставена от проф. д-р инж. Румен Гуглев, НИСИ София:
• Ръководство за изчисляване на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-I – 1:2004.
Книга, предоставена от проф. д-р инж. Христо Бояджиев:
• Дървени конструкции по Еврокод 5 в записки и примери
Книга, предоставена от проф. д-р инж.Фантина Рангелова: • Справочник по класическа строителна статика Автор: проф. д-р инж. Рангел Рангелов.
Документи, налични на хартиен носител, предоставени от Български Национален комитет по осветление:
1. Сборник доклади от XI Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2014 България Светлина 2014
2. Сборник доклади от XVI Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2017

ІІІ. Специализирана литература, налична в офиса
Проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии за напрежение 110 кV Автор д-р инж. Васил Захариев
Проектиране и строителство на пътища. Автор: Валентин Александров Николов
Ръководство за проектиране на пътища Автори: Валентин Александров Николов, Иво Тонев Гаджов + Handbook for Road design prof. Valentin Nikolov PhD, Ivo Gadzhov, MSc


ІV.Книги , издадени от КИИП София-град
Еврокод 8 Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции Част първа Практическо ръководство Автор Йордан Милев
Ръководство за проектиране на стоманени конструкции на сгради по Еврокод 3 Автори проф. д-р инж. Любчо Венков, доц.д-р инж. Борислав Белев и инж. Чавдар Пенелов
Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи . Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5 Автор Николай Рангелов
Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP 2000. Автори: Анита Хандрулева, Владимир Матуски , Константин Казаков

V.Книги , издадени от КИИП
Ръководство по Геотехника Разработено съгласно изискванията на ЕВРОКОД 7 ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ под общата редакция на проф. Г.Илов
Сборник лекции с основните положения на ЕВРОКОДОВЕ ЕС0; ЕС2; ЕС3; ЕС4; ЕС5; ЕС7; ЕС8

VІ.Стари издания, предоставени от:
инж. Кирил Ганев: Наредба №2 Противопожарни строително технически норми издадена 1987г.; Закон за енергетиката – издания 2003г.; Справочник на енергетика том 1 и том 2 – издания 1981г.; Наръчник по осветителна техника том 1 – издание 1977г.; Наредба №4 от 27 декември 2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството/2007г. ; Наредба №3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи и Наредба №14 за проектиране, изграждане и използване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическата енергия/ 2007г.


Председател на КИИП София-град
Инж. Георги Кордов

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото