NachaloKIIP

4lenski vnos2024

За камаратаЦели и задачи

Цели и задачи

 Устав:  ГЛАВА ВТОРА.

ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Чл. 2.1. КИИП следва следните принципи:

1. оперативност при изпълнението на целите и задачите;

2. демократичност при вземане на решенията;

3. изпълнение на решенията на висшестоящите органи;

4. прозрачност в действията.

Чл. 2.2. Основните цели на КИИП са:

1. съдейства за формирането на национална политика за развитието на проектното дело в България в качеството си на независим партньор на законодателната и изпълнителната власт;

2. защитава обществения интерес в областта на инвестиционното и устройственото проектиране;

3. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

4. съдейства за издигане на престижа на инженера проектант в обществото;

5. не допуска монополизъм, недобросъвестна практика, нелоялна конкуренция, конфликт на интереси и неравноправно положение между своите членове;

6. утвърждава добрата проектантска практика;

7. създава условия за непрекъснато професионално израстване на проектантите чрез повишаване на тяхната квалификация;

8. създава условия за свободен избор на инженери проектанти от страна на клиента (възложителя);

9. оказва съдействие за защита на авторските права на инженера проектант върху проекта и практическата му реализация в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;

10. съдейства за развитие на конкурсното начало в проектирането;

11. осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации на национално и международно равнище;

Чл. 2.3. За постигане на своите цели Камарата осъществява следните дейности:

1. издава удостоверения и персонални печати на лицата, вписани в регистрите;

2. поддържа и актуализира регистър на лицата с пълна проектантска правоспособност, който се обнародва ежегодно в "Държавен вестник";

3. поддържа и актуализира регистър на проектантите с ограничена проектантска правоспособност;

4. поддържа и актуализира регистър на проектантските бюра;

5. поддържа и актуализира регистър на отпадналите от списъците и регистрите, поддържани от КИИП;

6. поддържа и актуализира общ списък на членовете на КИИП;

7. съставя и поддържа регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна и всички инженерни части на инвестиционните и устройствените проекти, който се обнародва ежегодно в „Държавен вестник”;

8. изготвя Професионален кодекс на инженера-проектант, упражнява контрол по спазването му и налага предвидените в закона и устава наказания при нарушаването му;

9. спомага за разрешаване на професионални спорове между своите членове и между членовете на КИИП и трети лица;

10. приема и актуализира методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги;

11. работи съвместно с Камарата на архитектите и други организации за регулиране на отношенията в проектантската дейност и в инвестиционния процес;

12. осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери с оглед координиране на учебните им програми с изискванията към професията инженер- проектант и установяване качеството на резултатите от цялостното обучение;

13. организира и провежда продължаващото обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и правоспособност на инженерите;

14. организира семинари, изложби, конференции и други прояви, с които да популяризира дейността на КИИП и съдейства за участие на своите членове в такива прояви, организирани от други организации;

15. осигурява експерти за професионални оценки и консултации в областта на проектирането, както и експерти за включване във ведомствените и общинските експертни съвети;

16. организира „Централен експертен съвет” и „Регионални експертни съвети” към КИИП. Дейността им се регламентира с Правилник, изготвен от Управителния съвет на КИИП и приет от Общото събрание на КИИП;

17. организира издателска дейност в помощ на проектантите;

18. инициира разработки на нови нормативни актове или промени в съществуващите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

19. изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

20. поддържа страница в Интернет, в която се публикуват всички документи и решения, свързани с дейността на КИИП.

21. следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налага наказанията, предвидени в закона.

 

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото