NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Начало

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ- 16.02.2024

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД, 16.02.2024 г.

 1. Отчетен доклад на Регионалното ръководство за 2023 г. тук
 2. Предложения за изборни длъжности
 • Секция ОВ за председател тук
  • Платформа на инж. Ивайло Банов тук
 • Секция КСС за зам. председател, секретар и член на КС на РК тук
  • Платформа на инж. Владимир Василев тук
 • Секция ЕАСТ за член на КС на РК тук
 • Секция ВС за член на КС на РК тук
 • Секция ТЕХ за секретар тук
 • Секция ОВ за член на КС на РК тук

   3. Предложения за комисии на събранието тук

   4.Отчетен доклад на КС на РК София-град тук

Съобщение 13.02.2024 г

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 16 февруари 2024 г. във връзка с провеждане на Годишно  отчетно-изборно събрание на Регионална Колегия София-град офисът няма да работи.

 

 

Съобщение 10.01.2024 г

 

РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА КИИП 
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ  СОФИЯ-ГРАД

свиква

Общото  отчетно-изборно събрание на Регионална Колегия София-град
  на 16 февруари 2024 г. /петък/ от 13.00 часа 
в зала Аула „Максима“ на УАСГ 

 

Дневен ред: 

1. Откриване
2. Избор на комисии:
    • Избор на комисия по предложенията
    • Избор на комисия по избора
3. Утвърждаване на делегати на Общото събрание на КИИП на 30-31.03.2024 г.
4. Отчетен доклад на Регионалното Ръководство на КИИП РК София-град за 2023 г.
5. Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г.
6. Отчет на Контролния съвет на КИИП София-град за 2023 г .
7. Обсъждане и приемане на отчетния доклад на Регионалното Ръководство, Отчета за бюджета и Отчетния доклад на Контролния Съвет за 2023 г.
8. Приемане на бюджета за 2024 г.
9. Освобождаване от  финансова отговорност на Регионалното ръководство
10. ИЗБОР на нови:
      • Регионално ръководство  
      • Председател, Зам.-председател, Секретар  на КИИП РК София-град.
      • Утвърждаване от ОС на КИИП РК София-град на предложенията на РПС за председатели на професионалните секции.
      • Членове на Контролен съвет.
11. Обсъждане на промени в Устава на КИИП
12. Разни

 

Отчетно-изборни събрания за 2024 г. на Професионалните секции на
 Регионална колегия София-град

 

•  Минно дело, геология и екология

05.02.2024 г. /понеделник/

     17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски  № 51 - етаж 2

• Геодезия, приложна геодезия

06.02.2024  г. /вторник/

    17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски  № 51 - етаж 2

• Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна  техника, топло и газоснабдяване

07.02.2024 г. /сряда/

    15.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

• Водно строителство

07.02.2024 г. /сряда/

17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

•Електротехника, автоматика и съобщителна техника

08.02.2024 г. /четвъртък/

15.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

• Транспортно строителство и транспортни съоръжения

08.02.2024  г. /четвъртък/

17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

• Технологии

12.02.2024 г. /понеделник/

16.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

• Конструкции на сгради и съоръжения

12.02.2024 г. /понеделник/

13.00 ч.

УАСГ, зала 222

Дневен ред на събранията по професионални секции :

1.Отчетен доклад  за  работата на професионалната секция за 2023 г.
2. Обсъждане и приемане на отчетния доклад.
3. Финансови дейности
4. Избор на Ръководство на професионалната секция
5. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП РК София-град на 16 февруари 2024 г. /четвъртък/ и Общото събрание на КИИП на 30-31.03.2024 г.
6. Обсъждане на промени в Устава на КИИП
7. Разни.

Регистрацията започва половин час по-рано от обявения начален час.

Поради  вземането на важни решения, призоваваме  членовете на КИИП РК София-град да проявят активност и да присъстват на събранията.   

                        Председател на КИИП РК София-град:  /п/                                                  

                                                                                                       инж. Стефан Кинарев  

Съобщение 11.01.2024 г

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯ „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“

Уважаеми колеги,

На сайта на КИИП са публикувани за обществено обсъждане:

 • Проект на Наредба за ИД на № РД-02-20-8/2013 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, публикуван за обществено обсъждане на 05.01.2024 г.
 • Проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, публикуван за обществено обсъждане на 05.01.2024 г.

Подробности може да прочетете на: https://kiip.bg/suobshtenie/proekt_nid_naedba_2013_kanalizacionni_sistemi-3152

Неработни дни

Уважаеми колеги,

 На 28 и 29 декември 2023 г. офисът на  КИИП РК София-град няма да работи, във връзка с годишната профилактика на сървърите и годишна инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи и материални запаси на КИИП РК София-град.

Заповядайте на 02 януари 2024 г.

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2024

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2024

Уважаеми колеги, информираме Ви, че:
1. Размерът на членския внос за 2024 година е както следва:
1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) в размер от 150 лв. и важи за календарната
година.
1.2. Встъпителен членски внос в размер на 150 лв.
1.3. Членски внос за упражняване на Технически контрол (ТК) в размер на 150 лв. - важи за срок от 5
години.
2. До 20 декември на настоящата 2023 г. се внася членски внос за 2024 г. за членове на Камарата с
ППП и ОПП , съгласно чл. 3.3, т.3 на Устава на КИИП.
3. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2023 г., участват в определяне на
делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.
4. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2023 г., не участват в
определяне на делегатската квота.
5. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 януари до 31 март 2024 г., подават молба в РК,
плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 150 лв. за 2024 г. без да се разглеждат от КР и
УС.
6. Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена"
правоспособност), заплащат членски внос в размер на 30 лв. до 20 декември 2023 г. В същия срок
следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.
7. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2024 г., възстановяват
правоспособността си съгласно приетите процедури.
(http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf)
БАНКОВА СМЕТКА за плащане на членски внос:
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК
BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG 35 UNCR 7527 1000 059 525
Молим, при плащане да вписвате рег.№ и три имена на лицето, за което се отнася членския внос.

 

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото