NachaloKIIP

552-chlenski-vnos3

Начало

31.01.2023 Съобщение

На вниманието на секция КСС

Уважаеми колеги от секция „Конструкции на сгради и съоръжения!

На проведения в петък на 27.01.2023 г. Управителен съвет, Председателят на Комисията за оправомощаване с ТК инж. Иван Гешанов докладва, че комисията е обсъдила:

„Да се приеме проектирането на строителните конструкции на строежите да се извършва по Еврокод за всички категории на строежите“.

Управителният съвет поиска от секция КСС на своите регионални общи събрания, както и на националното такова, този въпрос да се обсъди и да се излезе с решение.
Друго предложение на ЦКТК е да се въведе задължението колегите ТК да посещават определен брой курсове за определено време, за да имат право да кандидатстват за продължаване на оправомощаването им с ТК.

ЦКТК предлага също да се въведе задължително събеседване за оправомощаване с ППП в Регионалните колегии и с новите кандидати за ТК в ЦКТК.

В тази връзка Ви молим да попълните кратка анонимна анкета на:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLkdiMpUe_FvhDdUIOQ8_Aevzfq6-dGLzW2i-oYQ3BxW4pTQ/viewform?usp=sf_link

05.01.2023 Съобщение

Capture2

свиква

Общото отчетно събрание на Регионална Колегия София-град

на 23 февруари 2023 г. /четвъртък/ от 16.00 часа

в зала Аула „Максима“ на УАСГ 

 

Дневен ред

1. Откриване

2. Избор на комисии: 

       • Избор на комисия по предложенията

3. Утвърждаване на делегати на Общото събрание на КИИП на 22-23.04.2023 г.

4. Отчетен доклад на Регионалното Ръководство на КИИП РК София-град за 2022 г. 

5. Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г.

6. Отчет на Контролния съвет на КИИП София-град за 2022 г . 

7. Обсъждане и приемане на отчетния доклад на Регионалното Ръководство, Отчета за бюджета и Отчетния доклад на Контролния Съвет за 2022 г.

8. Приемане на бюджета за 2023 г. 

9. Обсъждане на промени в Устава на КИИП

10. Разни

Отчетни събрания за 2023 г. на Професионалните секции на

 Регионална колегия София-град

Минно дело, геология и екология

13.02.2023 г. /понеделник/

     17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски  № 51 - етаж 2

Геодезия, приложна геодезия

14.02.2023  г. /вторник/

    17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски  № 51 - етаж 2

Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна  техника, топло и газоснабдяване

15.02.2023г. /сряда/

    15.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

Водно строителство

15.02.2023г. /сряда/

17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

Електротехника, автоматика и съобщителна техника

16.02.2023 г. /четвъртък/

15.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

Транспортно строителство и транспортни съоръжения

16.02.2023 г. /четвъртък/

17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

Технологии

20.02.2023 г. /понеделник/

16.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

Конструкции на сгради и съоръжения

20.02.2023 г. /понеделник/

13.00 ч.

УАСГ, зала ......

Забележка: За залата в УАСГ на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ ще Ви уведомим допълнително..

Дневен ред на събранията по професионални секции:

1.Отчетен доклад  за  работата на професионалната секция за 2022 г.

2. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП РК София-град на 23 февруари  2023 г. /четвъртък/ и Общото събрание на КИИП на 22-23.04.2023 г.

3. Обсъждане и гласуване на процент отчисления от приходите от членски внос  на РК  София град за Фонд за другите Регионални колегии.

4. Обсъждане на предложения за промяна в Устава на КИИП

5. Разни.

Регистрацията започва половин час по-рано от обявения начален час.

Поради  вземането на важни решения, призоваваме  членовете на КИИП РК София-град да проявят активност и да присъстват на събранията. 

Председател на КИИП РК София-град:                                                    

инж. Стефан Кинарев  

 

11.01.2023 Съобщение

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпили запитвания за внасяне на членски внос за 2023 г. след крайния срок 20.12.2022 г. Ви уведомяваме:

  •          Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2022 г., не участват в определяне на делегатската квота.
  •          Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 януари до 31 март 2023 г., подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 150 лв. за 2023 г. без да се разглеждат от КР и УС.
  •          Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 30 лв. до 20 декември 2022 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.
  •          Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 31 март 2023 г., възстановяват правоспособността си съгласно приетите процедури, които може да видите на: http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf

25.01.2023 Съобщение

Уважаеми колеги,

Във връзка промяна на условията на застраховка Професионална отговорност за съответната категория съгласно ЗУТ, считано от 02.01.2023 г. Ви уведомяваме за следното на:

https://www.kiip-sofia.com/index.php/bul/zastrahovki/97-usloviqividovezastrahovki/1238-usloviya-i-vidove-zasrahovki2

22.12.2022 Съобщение

Уважаеми колеги,

На 29 и 30 декември 2022 г. офисът на КИИП РК София-град няма да работи, във връзка с годишната инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи и материални запаси и годишна профилактика на сървърите на КИИП РК София-град,
Заповядайте на 03 януари 2023 г.

15.12.2022 Съобщение

Прекратяване на застраховки за професионална отговорност към ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

Уважаеми колеги,

Съгласно Решение № 20 от Общото събрание на КИИП от 25.6.2022 г., Решение № 3 от Протокол № 4 от заседание на Контролния съвет на КИИП от 20.05.2021 г. и на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град, взето с Протокол № 10/26.09.2022 г., Ви уведомяваме, че считано от 2.01.2023 г. се прекратява действието на Договора между ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД и РК София-град.

Съгласно чл. 11 от Договора, действието на сключените до тази дата застрахователни договори следва да продължи до края на техния срок на действие.

Желаещите да продължат своите застраховки, или да направят нови, могат да направят това, като отидат в офиса на „АСЕТ ИНШУРЪНС" на ул. „Шар планина" 33 и заплатят на място сумата по съответната полица, или да се възползват от преференциалните условия за застраховка Професионална отговорност, предложени на страницата на КИИП www.kiip.bg.

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото