NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Начало

12.01.2021 Съобщение

pastedImageСъвместен Изследователски Център на Европейската комисия (JRC) проведе он-лайн УЪРКШОП на 16 до 19 Ноември 2020 г., на който представи работата си по Пилотен проект:
 
"Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings"
„Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“.
 
 
Представяме на вашето внимание презентации от семинара, предоставени от JRC:
 

12.01.2021 Съобщение

EC2 imageНа вниманието на членовете на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“

БДС ЕN 1992-1-1:
УКАЗАНИЯ

Второ допълнено издание, 2021

Този новогодишен подарък от авторите на изданието, може да получите от TУК

В този формат на второто издание е запазена основната идея в книгата – да се декодират съществените принципи в Еврокод 2 за сгради, свързани с ежедневното проектиране на конструкции от обикновен стоманобетон.

Изданието е допълнено с непротиворечащи на принципите утвърдени добри практики. Отчетени са измененията от 17.02.2015г. в националното приложение БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015 [3], както и други съществени уточнения. Добавени са кратки обяснения и анализи с цел подпомагане на разбирането на явленията и смисъла на зависимостите, с които се сблъскваме в процеса на изчисляване, проверки и конструиране. Целта на числените примери за традиционни елементи е да се проследи стъпка по стъпка логиката на концептуалното проектиране, което, разбира се, може да се проведе и автоматизирано.

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Раздаване на удостоверения 2021 г: Виж тук

31.12.2020 Съобщение

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПС „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО” ПРИ РК „СОФИЯ-ГРАД”  И ТЕЗИ, ЗА КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕРЕС

Климатичните промени и близостта на България до зоната на средиземноморските циклони са обстоятелства, които водят до промяна в интензивността на валежите в нашата страна. Тези обстоятелства не се отчитат от нормативната уредба към 2020г. и продължаваме да оразмеряваме отводнителните системи на сградите за нормативен оразмерителен дъжд с продължителност 5 минути и повторяемост на дъжда веднъж на 5 години, съгласно Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации с позоваване към Наредба №РД-02-20-8/2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.
Дъждовните води от екстремално интензивни валежи регистрирани през последните години претоварват основните отводнителни системи оразмерени за нормативна интензивност на дъждовете, която в някои случаи е по-ниска и като краен резултат се натрупва дъждовна вода върху покривите на сградите.
В тази връзка считаме, че е наложително да бъде обсъдена в широк кръг от специалисти необходимостта от изменение и допълнение на действащата нормативна база в тази област.
Бихме желали всички инженери проектанти участващи в изработването на инвестиционни проекти на отводнителни системи за дъждовна вода от покриви на сгради да споделят своите виждания по поставения проблем, за да се избегнат нежелани претоварвания на строителните конструкции от наводнявания на покриви.
В тази връзка предлагаме на вашето внимание следната анкета.

https://forms.gle/1ZGWNcGffPuuzsbW8

Лице за контакт при въпроси, свързани с попълване на Анкетата.
инж. Балчо Балчев, тел: 0888 853 982

23.12.2020 Съобщение

Image

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТИТА НОВАТА
2021 ГОДИНА

Уважаеми колеги,

В края сме на една много трудна година. Година, белязана с безпрецедентни ограничения, които промениха живота на цялата планета. Пред нас се появи една съвсем нова реалност, към която трябваше много бързо да се приспособим.


Въпреки първоначалната обърканост, благодарение на усилията, волята, настойчивостта и всеотдайността на всички Вас преодоляхме първоначалните затруднения и започнахме да функционираме, както обичайно го правим, в наложената ни нова действителност. 

Положените усилия дадоха резултат през тази изключително трудна година.


В навечерието на Коледните и Новогодишните празници пожелаваме на всички Вас най-напред здраве – на Вас и Вашите семейства, лично щастие, успехи във всички начинания.

 

Екипът на КИИП РК София-град
Регионално ръководство
Председател инж. Стефан Кинарев

22.12.2020 Съобщение

На вниманието на Професионални секции КСС, ТСТС и ВС

Уважаеми колеги,

МРРБ предлага изменения на ЗУТ, в които се въвежда изрично изискване, освен полагането на подпис, ТК да изготвя доклада за съответствие по част Конструктивна на инвестиционните проекти.

Стар текст на чл. 142 (10):

"...Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проект."

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135163904

Нов текст (Предложение на КИИП):

"...Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проект и изготвя доклад, съдържащ задължително оценка за изпълнението на изискванията на чл. 142, ал. 5, т. 5 по част "Конструктивна" и чл. 169, ал. 1, т. 1...“

https://www.parliament.bg/pub/cW/20201201031352KIIP%20-%201.12.pdf

В тази връзка, Ви препращам анкета, създадена от наши колеги конструктори. Моля, гласувайте до 31.12.2020 г на следния адрес:

https://strawpoll.com/gqjh8ogv7

Вашето мнение има значение!

Анкетата е анонимна. Резултатите ще бъдат представени на ръководството на КИИП, за евентуално преразглеждане на предложението.

Регионално ръководство на КИИП РК София-град

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото