Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

За камарата

За камарата

za kamarataУстав: ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е юридическо лице, създадено със Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), обнародван в ДВ, бр. 20 от 04 март 2003 г., изм. ДВ бр. 65 от 22 юли 2003 г., изм. ДВ бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм. ДВ бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ бр. 79 от 29 септември 2006, изм. ДВ бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ бр. 28 от 14 април 2009 г., изм. ДВ. бр. 15 от 23 февруари 2010 г.
(2) Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране е продължител на дейността на Инженерно-архитектурната камара, създадена с отменената „Наредба-закон за Инженерно-архитектурната камара и за академичната организация на инженерите и архитектите в България” от 1937 г.
(3) КИИП е национална професионална организация на инженерите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и упражняващи регулираната професия инженер-проектант в инвестиционното проектиране и устройственото планиране, наричана по-нататък в текста „инженер-проектант”.
(4) КИИП има запазено и защитено право на собствена марка, знак и кръгъл печат.
(5) КИИП е компетентният орган, който да взима отношение по всички професионални въпроси и проблеми на инженерите-проектанти.
(6) Седалището на КИИП е в гр. София с адрес: 1164 София, бул.”Христо Смирненски” № 1.
(7) КИИП осъществява дейността си на територията на Република България посредством регионални колегии (РК). В КИИП се формират професионални секции по специалности или групи специалности.
(8) Срокът на действие на КИИП е неограничен.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Кюстендил

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: https://nationaltheatre.bg/programa-2/

Повече...

В Началото