NachaloKIIP

4lenski vnos2024

За камарата

За камарата

za kamarataУстав: ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е юридическо лице, създадено със Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), обнародван в ДВ, бр. 20 от 04 март 2003 г., изм. ДВ бр. 65 от 22 юли 2003 г., изм. ДВ бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм. ДВ бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ бр. 79 от 29 септември 2006, изм. ДВ бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ бр. 28 от 14 април 2009 г., изм. ДВ. бр. 15 от 23 февруари 2010 г.
(2) Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране е продължител на дейността на Инженерно-архитектурната камара, създадена с отменената „Наредба-закон за Инженерно-архитектурната камара и за академичната организация на инженерите и архитектите в България” от 1937 г.
(3) КИИП е национална професионална организация на инженерите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и упражняващи регулираната професия инженер-проектант в инвестиционното проектиране и устройственото планиране, наричана по-нататък в текста „инженер-проектант”.
(4) КИИП има запазено и защитено право на собствена марка, знак и кръгъл печат.
(5) КИИП е компетентният орган, който да взима отношение по всички професионални въпроси и проблеми на инженерите-проектанти.
(6) Седалището на КИИП е в гр. София с адрес: 1164 София, бул.”Христо Смирненски” № 1.
(7) КИИП осъществява дейността си на територията на Република България посредством регионални колегии (РК). В КИИП се формират професионални секции по специалности или групи специалности.
(8) Срокът на действие на КИИП е неограничен.

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото