Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

ЕАСТ

Квалификационна характеристика съгласно Чл.6 на ЗКАИИП

Квалификационна характеристика на лицата, включени в регистрите на КИИП за упражняване на регулираната професия „ИНЖЕНЕР В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ” по част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА (ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА)”, съгласно Чл.6 на ЗКАИИП.

Вижте тук

Делегати 2020

Делегати 2019

Отчетен доклад за дейността на секция ЕАСТ

Отчет за дейността на професионална секция „ЕАСТ” към Регионална Колегия София-град за 2018 година

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото