NachaloKIIP

 
ЗастраховкиУсловия и видове застрахожки

Условия и видове застраховки

Условия и видове застраховки

ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КИИП РК СОФИЯ – ГРАД
19 % ОТСТЪПКА


При застрахователни полици на ЗПК „ АРМЕЕЦ „


Застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ„  на участниците в проектирането и строителството „/за физически и юридически лица /


КЛАУЗА А по чл.171 ал.1 от ЗУТ   задължителна за всички обекти и доброволна за всички обекти при лимити по-високи от минималните застрахователни суми, определени с чл.5 от Наредбата на МС за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството / обн .ДВ бр. 17 от 02.03. 2004 г./
Срок на застраховката :   1/ една / година от датата на застраховането и 5 /пет/ години назад – ретроактивна дата за всички обекти.

Застрахователна премия: Без отстъпката от 19 % тя е 1/1000 от размера на Общия лимит на отговорност. Същият се избира в зависимост от вида на застрахованата дейност и категорията на обектите /от І до V/ и варира от 300 000 лв. до 35 000лв.


КЛАУЗА Б по чл.173ал. 1 от ЗУТ   доброволна за конкретен обект
Срок на застраховката:   може да бъде по- кратък или по дълъг от една година.
Застрахователна премия:  Същата е в зависимост от размера на Общия лимит на отговорност, вида на застрахованата дейност и срока на застраховката.

Няма задължителен безусловен франшиз /самоучастие /.

За ретроактивната дата не се начислява допълнителна премия.

Ако едно физическо или юридическо лице извършва различни видове дейности, тогава то се застрахова за всяка една от тях.

От 01.01.2011 г. е въведен 2% данък ЗДЗП за всички застрахователи. На него няма отстъпка.

Застраховката се изготвя от Румяна Васинска в офиса на КИИП РК София-град, бул. „Александър Стамболийски“ № 51, етаж 7,  тел. 02/851-82-41; 02/851-82-42.

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото