Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Общо събрание

Устав: Чл.5.2. (1) Органите на регионалните колегии са:
1. Общо събрание на колегията
2. Ръководство
3. Контролен съвет
(2) В Общото събрание на регионалните колегии участват всички редовно отчетени членове на регионалната колегия на КИИП.
(3) Ако броят на членовете на КИИП в регионалната колегия е по-голям от определена норма, то се формира на делегатски принцип при норма на представителство, определен от УС на КИИП. Делегатите се избират съгласно “Инструкция за провеждане на избори в КИИП”. Мандатът на делегатите е една година.
(4) Общото събрание на регионалната колегия е редовно и извънредно и се свиква при следните условия:
1. Редовното Общо събрание се свиква ежегодно от ръководството на регионалната колегия, най-късно един месец преди ОС на КИИП.
2. Извънредно Общо събрание може да се свика по решение на ръководството на колегията или по искане най-малко на една трета от проектантите - членове на съответната колегия.
(5) Общото събрание се провежда, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум се прилага правилото на чл. 5.6, ал. 4 от този Устав.
(6) Редът за свикване и правилата за работа на Общото събрание на регионалната колегия са съгласно чл. 5.8 от този Устав.
(7) Общото събрание на регионалната колегия:
1. избира и освобождава ръководството на регионалната колегия, председател и заместник-председател. По решение на Общото събрание на колегията съставът на ръководството й може да се разшири със секретар;
2. избира Контролен съвет;
3. утвърждава председателите на регионалните професионални секции;
4. утвърждава делегатите за Общото събрание на КИИП, избрани на квотен принцип;
5. приема годишен план за работата на регионалната колегия и регионалните професионални секции;
6. приема отчетите за финансовата дейност на регионалната колегия и за дейността на ръководството й и взема решения по тях;
7. приема проектобюджета на регионалната колегия за следващата финансова година;
8. обсъжда важни проблеми от дейността на КИИП и дава становища по тях пред Общото събрание на Камарата или пред нейния УС;
9. решенията на ОС на РК се вземат с обикновено мнозинство от гласувалите.
(8) Ръководството на регионалната колегия се състои от председател, заместник- председател и членове, броят на които се определя от Общото събрание на регионалната колегия. Мандатът на това ръководство съвпада с мандата на УС на КИИП. Председателят и заместник-председателят (секретарят) се избират от ОС на колегията с тайно гласуване.
(9) Ръководството на регионалната колегия се свиква на заседание най-малко веднъж на два месеца от председателя или по искане минимум на една трета от неговите членове. Заседанието на ръководството е редовно, ако на него присъстват 50 процента от членовете му плюс един.
(10) Ръководството на регионалната колегия ръководи дейността й и се отчита пред нейното Общо събрание и пред УС.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: https://nationaltheatre.bg/programa-2/

Повече...

В Началото