Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Професионални секцииТСТСНормативни документи за секцията към 01.09.2014 г.

Нормативни документи за секцията към 01.09.2014 г.

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА нормативни документи,  актуални към 01.09.2014г

Описаните по-долу документи са налични в офиса на КИИП-София град на електронен носител във формат .DOC и .PDF.

Уважаеми членове на на КИИП-София град, заповядайте в офиса, за да Ви ги запишем на Ваш носител - флашка или CD.

1. ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА (ЗП) (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 16 и 53 от 2014 г.)
1.1. (§ 12) Правилник за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), приет с ПМС № 245 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г. и бр. 60 от 2012 г., изм.юли 2014г.)
1.2. (чл. 20, ал. 1, т. 5) Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г.) и Норми за проектиране на пътища (части първа, втора и трета са отпечатани като притурка на „Държавен вестник”; публ., БСА, бр. 5, 6 и 7 от 2000 г.; част четвърта „Земно тяло”, ДВ, бр. 102 от 2005 г.;
1.3. (чл. 18, ал. 5) Наредба за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 1 от 2013 г.)
1.4. (чл. 20, ал. 1) Наредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2007 г. и бр. 102 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2011 г.
1.5. (чл. 10, ал. 6) Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях, приета с ПМС № 160 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 79 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.изм.2010г.)
1.6. (чл. 36д, ал. 3 и 4) Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност” (ДВ, бр. 78 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2011 г.
1.7. (чл. 36 ЗП и чл. 50 ППЗП) Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2012 г.
1.8. Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, приета с ПМС № 219 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.; изм., бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.)

2. ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г., Решение № 1 на КС от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.)
2.1. Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата, приет с ПМС № 36 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 34, 44 и 53 от 2008 г., бр. 45 от 2009 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 60 от 2012 г.)
2.2. (чл. 3, ал. 3) Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2001 г.
2.3. (чл. 14, ал. 1) Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.)
2.4. (чл. 139) Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 12 от 2010 г.
2.5. (чл. 14, ал. 1) Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г.; публ., БСА, бр. 5 – 6 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.; публ., БСА, бр. 4 от 2004 г.
2.6. (чл. 14, ал. 1) Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.)
2.7. (чл. 14, ал. 2) Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2011 г.); (обн., бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2011 г.
2.8. (чл. 140, ал. 6) Наредба № 15 от 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 40 от 2008 г.)
2.9. (чл. 3, ал. 3) Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасносността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 6 – 7 от 2010 г.
2.10. (чл. 24а, ал. 2) Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях (ДВ, бр. 56 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2012 г.
2.11. Пътна сигнализация и маркировка на кръговите кръстовища
2.12. Инструкции за ремонт и поддържане на изкуствените съоръжения (тунели, мостове, водостоци)

3. ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ЗЖПТ) (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.)
3.1. (чл. 30, ал. 1 ЗЖПТ, чл. 75, ал. 4 ЗУТ и чл. 35 ЗП) Наредба № 55 от 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; попр., бр. 20 и 42 от 2004 г.);
3.2. (чл. 29, ал. 2 и чл. 115) Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г. и бр. 43 от 2009 г.)
3.3. Наредба № 4 от 27 март 1997г. за железопътните прелези

4. ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г., бр. 45 от 2005 г. – Решение № 5 на КС от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г. и бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.)
4.1. (чл. 95, ал. 1) Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (ДВ, бр. 96 от 2013 г.)
4.2. (чл. 112а, ал. 6) Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (ДВ, бр. 32 от 2014 г.)

5. ЗУТ (І.1)
5.1. (чл. 75, ал. 4) Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 8 - 9 от 2004 г.
5.2.(*) Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2000 г.
5.3.(*) Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци:
Част първа „Основни положения”
Част втора „Натоварвания и въздействия”
Част трета „Земна основа и фундиране”
Част пета „Стоманени конструкции”

6. ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 12 и 53 от 2014 г.)
6.1. (чл. 44, ал. 3, чл. 48в, ал. 6 и чл. 48ж, ал. 13) Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2007 г. и бр. 38 от 2012 г.)
6.2. (чл. 47, ал. 1, чл. 48а, ал. 1 във вр. с § 6) Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 86 и 87 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.)

Геозащита
Здравословни и безопасни условия на труд
Околна среда и отпадъци
Пожарна и взривна безопастност

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: https://nationaltheatre.bg/programa-2/

Повече...

В Началото