NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Професионални секцииОВКХТТГНормативни документи за секцията

Нормативни документи за секцията

ОВК - нормативни документи, актуални към 01.09.2014г

Описаните по-долу документи са налични в офиса на КИИП-София град на електронен носител във формат .DOC и .PDF.

Уважаеми членове на на КИИП-София град, заповядайте в офиса, за да Ви ги запишем на Ваш носител - флашка или CD.

1. ЗУТ (І.1)
1.1. (чл. 169, ал. 3 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 7) Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г. и бр. 80 и 93 от 2013 г.) + 8 приложения и справочна информация
1.2. Методически указания по прилагане на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност за нови и съществуващи сгради – 2005г.
1.3. (чл. 125, ал. 4 ЗЕ и чл. 169, ал. 3 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 7 ЗУТ) Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм., бр. 20 от 2006 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10 от 2005 г.

2. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г. и бр. 22 от 2014 г.)
2.1. (чл. 25) Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 101 от 2013 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2014 г.
2.2. (чл. 15, ал. 3) Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
2.3. (чл. 42) Наредба № РД-16-301 от 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация (ДВ, бр. 25 от 2009 г.)
2.4. (чл. 9, ал. 2 и чл. 52, ал. 3) Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с ПМС № 79 от 2009 г. (ДВ, бр. 27 от 2009 г.)
2.5. (чл. 33, ал. 4) Наредба № РД-16-346 от 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
2.6. (чл. 49, ал. 7) Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
2.7. (чл. 23а, ал. 9 и чл. 34, ал. 4) Наредба № РД-16-301 от 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране (ДВ, бр. 27 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2014 г.
2.8. (чл. 32) Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях (ДВ, бр. 89 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2010 г.
2.9. (чл. 23, ал. 5, чл. 34, ал. 5 и чл. 51, ал. 1 ЗЕЕ и чл. 34, ал. 5 ЗЕВИ) Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с ПМС № 26 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм., бр. 35 от 2013 г.)
2.10.Методически указания по прилагане на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност за нови и съществуващи сгради 2005г

2.9. ЗЕВИ - Закон за енергията от възобновяеми източници

ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

1. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗЕ) (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г. и бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.)
1.1. (чл. 125, ал. 3) Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; попр., бр. 39 от 2007 г.; изм., бр. 58 от 2007 г., бр. 45 от 2009 г. и бр. 94 и 99 от 2013 г.)
1.8. (чл. 200, ал. 2) Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2012 г. и бр. 30 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 5 от 2012 г.
1.9. (чл. 196, ал. 1) Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (ДВ, бр. 105 от 2013 г.)
1.10. (чл. 200, ал. 1) Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 43 и 50 от 2014 г.)
1.11. Постановление на МС № 146 от 9 юни 2014 г.за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г. *(обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.)
1.11. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Геозащита
Здравословни и безопасни условия на труд
Околна среда и отпадъци
Пожарна и взривна безопастност

 

 

 

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото