NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Професионални секцииЕАСТНормативни документи за секцията

Нормативни документи за секцията

Описаните по-долу документи са налични в офиса на КИИП-София град на електронен носител във формат .DOC и .PDF.

Уважаеми членове на на КИИП-София град, заповядайте в офиса, за да Ви ги запишем на Ваш носител - флашка или CD.

1.1. (чл. 116, ал. 7) Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (ДВ, бр. 31 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2014 г.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.2. (чл. 83, ал. 3 ЗЕ във вр. с § 18, ал. 1 ЗУТ) Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2007 г.

1.5. (чл. 83, ал. 2 във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 1) Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г. и бр. 92 от 2013 г.); публ. без посл. изм. в самостоятелно издание на БСА, 2008 г.
1.6. (чл. 83, ал. 2 във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 2) Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г. и бр. 92 от 2013 г.)
1.7. (чл. 64, ал. 9) Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 77 от 2008 г. и бр. 12 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2014 г.

2. ЗУТ (І.1)
2.1. (§ 18, ал. 7 във вр. с чл. 169, ал. 1) Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.
2.2. (§ 18, ал. 1 във вр. с чл. 169, ал. 1) Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
2.3. (§ 18, ал. 1 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 4) Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (ДВ, бр. 78 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2007 г.
2.4.(*) Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г.)
2.5. Наредба № 4 от 2003г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради
2.6. Правила за управление на електроразпределителните мрежи (ДВ, бр. 66 от 2007 г.)
2.7. Правила за управление на електроенергийната система (ДВ, бр. 68 от 2007 г.)

3. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г. и бр. 33 от 2014 г.)
3.1.Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. на МИЕТ за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. В сила от 01.01.2012 г. (Обн. ДВ, бр.84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. бр. 24 от 12 март 2013 г.)
3.2.Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. на МИЕТ за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. (ДВ, бр. 70 от 9 септември 2011 г.)

3.3. Наредба № РД-16-558 от 8 май 2012 г. на МИЕТ за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България. (ДВ, бр. 39 от 22 май 2012 г.)

3.4. Наредба № РД-16-317 от 27 февруари 2013 г. на МИЕТ за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници /ДВ бр.24 от 12 март 2013г./поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. (Обн. ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г.) по

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

1. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на КС от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г. и бр. 15, 27, 28, 52 и 66 от 2013 г. и бр. 11 и 53 от 2014 г.)
1.1. (чл. 286, ал. 5) Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр. 99 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2013 г.
1.2. (чл. 292) Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (ДВ, бр. 63 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2009 г.
1.3. (чл. 268, ал. 2) Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията, приета с ПМС № 277 от 2007 г. (ДВ, бр. 98 от 2007 г.)
1.4. Наредба № 17 от 2005г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях

Геозащита
Здравословни и безопасни условия на труд
Околна среда и отпадъци
Пожарна и взривна безопастност

===========================================================

С П И С Ъ К НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ 30.VІ.2014 г. НОРМАТИВНА УРЕДБА, ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото