Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

ТСТС

Делегати 2020

Делегати 2019

Делегати за ОС на КИИП 2016 г. / м. 02. 2016 г.

Делегати за ОС на КИИП 2017 г. / м.02.2017 г.

Нормативни документи за секцията към 01.09.2014 г.

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА нормативни документи,  актуални към 01.09.2014г

Описаните по-долу документи са налични в офиса на КИИП-София град на електронен носител във формат .DOC и .PDF.

Уважаеми членове на на КИИП-София град, заповядайте в офиса, за да Ви ги запишем на Ваш носител - флашка или CD.

1. ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА (ЗП) (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 16 и 53 от 2014 г.)
1.1. (§ 12) Правилник за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), приет с ПМС № 245 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г. и бр. 60 от 2012 г., изм.юли 2014г.)
1.2. (чл. 20, ал. 1, т. 5) Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г.) и Норми за проектиране на пътища (части първа, втора и трета са отпечатани като притурка на „Държавен вестник”; публ., БСА, бр. 5, 6 и 7 от 2000 г.; част четвърта „Земно тяло”, ДВ, бр. 102 от 2005 г.;
1.3. (чл. 18, ал. 5) Наредба за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 1 от 2013 г.)
1.4. (чл. 20, ал. 1) Наредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2007 г. и бр. 102 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2011 г.
1.5. (чл. 10, ал. 6) Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях, приета с ПМС № 160 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 79 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.изм.2010г.)
1.6. (чл. 36д, ал. 3 и 4) Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност” (ДВ, бр. 78 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2011 г.
1.7. (чл. 36 ЗП и чл. 50 ППЗП) Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2012 г.
1.8. Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, приета с ПМС № 219 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.; изм., бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.)

2. ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г., Решение № 1 на КС от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.)
2.1. Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата, приет с ПМС № 36 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 34, 44 и 53 от 2008 г., бр. 45 от 2009 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 60 от 2012 г.)
2.2. (чл. 3, ал. 3) Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2001 г.
2.3. (чл. 14, ал. 1) Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.)
2.4. (чл. 139) Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 12 от 2010 г.
2.5. (чл. 14, ал. 1) Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г.; публ., БСА, бр. 5 – 6 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.; публ., БСА, бр. 4 от 2004 г.
2.6. (чл. 14, ал. 1) Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.)
2.7. (чл. 14, ал. 2) Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2011 г.); (обн., бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2011 г.
2.8. (чл. 140, ал. 6) Наредба № 15 от 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 40 от 2008 г.)
2.9. (чл. 3, ал. 3) Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасносността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 6 – 7 от 2010 г.
2.10. (чл. 24а, ал. 2) Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях (ДВ, бр. 56 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2012 г.
2.11. Пътна сигнализация и маркировка на кръговите кръстовища
2.12. Инструкции за ремонт и поддържане на изкуствените съоръжения (тунели, мостове, водостоци)

3. ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ЗЖПТ) (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.)
3.1. (чл. 30, ал. 1 ЗЖПТ, чл. 75, ал. 4 ЗУТ и чл. 35 ЗП) Наредба № 55 от 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; попр., бр. 20 и 42 от 2004 г.);
3.2. (чл. 29, ал. 2 и чл. 115) Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г. и бр. 43 от 2009 г.)
3.3. Наредба № 4 от 27 март 1997г. за железопътните прелези

4. ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г., бр. 45 от 2005 г. – Решение № 5 на КС от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г. и бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.)
4.1. (чл. 95, ал. 1) Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (ДВ, бр. 96 от 2013 г.)
4.2. (чл. 112а, ал. 6) Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (ДВ, бр. 32 от 2014 г.)

5. ЗУТ (І.1)
5.1. (чл. 75, ал. 4) Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 8 - 9 от 2004 г.
5.2.(*) Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2000 г.
5.3.(*) Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци:
Част първа „Основни положения”
Част втора „Натоварвания и въздействия”
Част трета „Земна основа и фундиране”
Част пета „Стоманени конструкции”

6. ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 12 и 53 от 2014 г.)
6.1. (чл. 44, ал. 3, чл. 48в, ал. 6 и чл. 48ж, ал. 13) Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2007 г. и бр. 38 от 2012 г.)
6.2. (чл. 47, ал. 1, чл. 48а, ал. 1 във вр. с § 6) Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 86 и 87 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.)

Геозащита
Здравословни и безопасни условия на труд
Околна среда и отпадъци
Пожарна и взривна безопастност

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото