Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

ЧленствоОбщи постановки

Членство

Общи постановки

Общи постановки

Устав: ГЛАВА ТРЕТА.
 ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 3.1. (1) Член на КИИП може да бъде всяко физическо лице, което е вписано в регистрите за проектантска правоспособност на КИИП.
(2) Приемането на членове в КИИП става след писмено заявление до регионалната колегия, в която желае да членува, с което кандидатът декларира, че ще спазва Устава и прилага:
1. копие от документ за самоличност
2. копие от удостоверение за вписване в регистъра за проектантска правоспособност за текущата календарна година;
3. копие от документ за внесени встъпителна вноска и членски внос за календарната година.
(3) Инженерите-проектанти с пълна проектантска правоспособност задължително членуват в КИИП.
(4) Инженерите-проектанти с ограничена проектантска правоспособност могат да членуват в КИИП.
(5) Членството се прекратява:
1. с писмено заявление до Управителния съвет (УС), подадено чрез съответната Регионална колегия (РК);
2. при отпадане поради невнасяне на членски внос в срока по чл. 3.3, т. 3;
3. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
4. с прекратяване дейността на Камарата;
5. при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.
(6) При прекратяване на членството, проектантът се заличава от съответните регистри по реда на ал. 4 на чл. 14 от ЗКАИИП.
(7) всеки член има право по лични причини да замрази членството си в КИИП за не по-малко от една година, като заплаща 20 процента годишен членски внос за годината, в която е замразена проектантската му правоспособност или членство.
Чл. 3.2. Членът на КИИП има право:
1. да получи документи, които удостоверяват неговото членство (членска карта) и регистрационен номер;
2. към професионалното си звание да добавя “член на КИИП”;
3. да избира и да бъде избиран в органите на КИИП;
4. да участва в различни програми за обучение и квалификация, организирани от КИИП и да получава материали при преференциални условия;
5. да получава безплатни юридически консултации по професионални въпроси, свързани с конкретната му дейност на инженер-проектант;
6. да получава съдействие за юридическа защита по въпроси, свързани с дейността на КИИП, ако УС прецени, че са налице условия за такава намеса;
7. да получава своевременно пълна информация от УС за дейността на КИИП;
8. да прави предложения и да дава становища до всички ръководни органи на КИИП по всички въпроси и документи, свързани с КИИП и със собствената му дейност като инженер-проектант.
9. да уведомява ръководните органи на КИИП, Комисията за дисциплинарно производство (КДП) и Контролния съвет (КС) за нарушения, допуснати от техните членове и за нарушени права по предходните точки на този член, като получава отговор от съответния компетентен орган на КИИП в срок до 2 (два) месеца.
Чл. 3.3. Членът на КИИП е длъжен:
1. да спазва ЗКАИИП, Устава и Професионалния кодекс;
2. да изпълнява решенията на ръководните органи на КИИП;
3. да плаща редовно членския си внос за следващата календарна година до 20 декември
на текущата година;
4. да участва активно в дейността на Камарата, секцията и органа, в който е избран;
5. да пази престижа на професията и доброто име на КИИП.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото