БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииОВКХТТГНормативни документи за секцията

Нормативни документи за секцията

ОВК - нормативни документи, актуални към 01.09.2014г

Описаните по-долу документи са налични в офиса на КИИП-София град на електронен носител във формат .DOC и .PDF.

Уважаеми членове на на КИИП-София град, заповядайте в офиса, за да Ви ги запишем на Ваш носител - флашка или CD.

1. ЗУТ (І.1)
1.1. (чл. 169, ал. 3 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 7) Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г. и бр. 80 и 93 от 2013 г.) + 8 приложения и справочна информация
1.2. Методически указания по прилагане на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност за нови и съществуващи сгради – 2005г.
1.3. (чл. 125, ал. 4 ЗЕ и чл. 169, ал. 3 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 7 ЗУТ) Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм., бр. 20 от 2006 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10 от 2005 г.

2. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г. и бр. 22 от 2014 г.)
2.1. (чл. 25) Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 101 от 2013 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2014 г.
2.2. (чл. 15, ал. 3) Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
2.3. (чл. 42) Наредба № РД-16-301 от 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация (ДВ, бр. 25 от 2009 г.)
2.4. (чл. 9, ал. 2 и чл. 52, ал. 3) Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с ПМС № 79 от 2009 г. (ДВ, бр. 27 от 2009 г.)
2.5. (чл. 33, ал. 4) Наредба № РД-16-346 от 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
2.6. (чл. 49, ал. 7) Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
2.7. (чл. 23а, ал. 9 и чл. 34, ал. 4) Наредба № РД-16-301 от 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране (ДВ, бр. 27 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2014 г.
2.8. (чл. 32) Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях (ДВ, бр. 89 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2010 г.
2.9. (чл. 23, ал. 5, чл. 34, ал. 5 и чл. 51, ал. 1 ЗЕЕ и чл. 34, ал. 5 ЗЕВИ) Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с ПМС № 26 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм., бр. 35 от 2013 г.)
2.10.Методически указания по прилагане на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност за нови и съществуващи сгради 2005г

2.9. ЗЕВИ - Закон за енергията от възобновяеми източници

ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

1. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗЕ) (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г. и бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.)
1.1. (чл. 125, ал. 3) Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; попр., бр. 39 от 2007 г.; изм., бр. 58 от 2007 г., бр. 45 от 2009 г. и бр. 94 и 99 от 2013 г.)
1.8. (чл. 200, ал. 2) Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2012 г. и бр. 30 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 5 от 2012 г.
1.9. (чл. 196, ал. 1) Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (ДВ, бр. 105 от 2013 г.)
1.10. (чл. 200, ал. 1) Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 43 и 50 от 2014 г.)
1.11. Постановление на МС № 146 от 9 юни 2014 г.за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г. *(обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.)
1.11. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Геозащита
Здравословни и безопасни условия на труд
Околна среда и отпадъци
Пожарна и взривна безопастност

 

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото