Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

ЗастраховкиУсловия и видове застрахожкиУсловия и видове застраховки

Условия и видове застраховки

ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КИИП РК СОФИЯ – ГРАД
19 % ОТСТЪПКА


При застрахователни полици на ЗПК „ АРМЕЕЦ „


Застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ„  на участниците в проектирането и строителството „/за физически и юридически лица /


КЛАУЗА А            по чл.171 ал.1 от ЗУТ   задължителна за всички обекти и доброволна за всички обекти при лимити по-високи от минималните застрахователни суми, определени с чл.5 от Наредбата на МС за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството / обн .ДВ бр. 17 от 02.03. 2004 г./
Срок на застраховката :   1/ една / година от датата на застраховането и 5 /пет/ години назад – ретроактивна дата за всички обекти.
Застрахователна премия: Без отстъпката от 19 % тя е 1/1000 от размера на Общия лимит на отговорност. Същият се избира в зависимост от вида на застрахованата дейност и категорията на обектите /от І до V/ и варира от 300 000 лв. до 35 000лв.


КЛАУЗА Б       по чл.173ал. 1 от ЗУТ   доброволна за конкретен обект
Срок на застраховката:   може да бъде по- кратък или по дълъг от една година.
Застрахователна премия:  Същата е в зависимост от размера на Общия лимит на отговорност, вида на застрахованата дейност и срока на застраховката.

Няма задължителен безусловен франшиз /самоучастие /.
За ретроактивната дата не се начислява допълнителна премия.
Ако едно физическо или юридическо лице извършва различни видове дейности, тогава то се застрахова за всяка една от тях.
От 01.01.2011г е въведен 2% данък ЗДЗП за всички застрахователи. На него няма отстъпка.

Застраховката се сключва от инж. СТОЯНОВА в офиса на КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, бул. „Ал. Стамболийски" № 51, етаж 7, София 1000 /Пресечка на бул. „Ал. Стамболийски" с ул. „Братя Миладинови; между бул. „Хр. Ботев" и църквата „Св. Неделя"/, тел.: 851-82-41-64; 851-82-42-64; факс: 851-82-43.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото