Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Налични книги

Изданията не се изпращат по пощата или по куриер.
Изданията се получават само в офиса на КИИП РК София-град, бул. Ал. Стамболийски № 51, ет. 7

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД
- Стоманен строителни конструкции с нормативна база на Еврокод 3 - 3-то преработено издание, проф. Ст. Цачев
[талон за закупуване]
„ЕВРОКОД 4 проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради” с автори инж. Любчо Венков и инж. Борянка Захариева
[талон за закупуване]
- „Справочник за хидравлични изчисления” с автор инж. Богдан Казаков
[талон за закупуване]
- „Ръководство за проектиране на стоманени подкранови греди в сгради по Еврокод 3" с автор инж. Любчо Венков
[талон за закупуване]
- „Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“, (ДВ, бр. 13 от 2012 г.)
[талон за закупуване]
- "Еврокод 8. Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа - практическо ръководство“ с автор инж. Йордан Милев
[талон за закупуване]
- „Еврокодове. Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа – многоетажна офисна сграда“ с автори инж. Йордан Милев и инж. Васил Кърджиев
[талон за закупуване]
- „СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ. Част І. Въздействия по БДС ЕN. Статика. Конструкции“ с автори проф. д.т.н. инж. Иван Лалов, доц. д-р инж. Димитър Хубчев, ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Марио Гълъбов.
[талон за закупуване]
- „Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи” Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 193-1-3 и БДС EN 1993-1-5, с автор инж. Николай Рангелов
[талон за закупуване]

ИЗДАНИЯ НА КИИП
- „Наредба по пожарна безопасност“
[талон за закупуване]
- „Практическо ръководство с решени примери по прилагането на Еврокод 8-3– проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, трета част (оценка и усилване на сгради)“ с автор инж. Елена Васева
[талон за закупуване]
- "Примерен проект на промишлена сграда със стоманена носеща конструкция, изготвен съгласно Еврокодове 1, 3 и 8“ с автор инж. Стефан Цачев - ИЗЧЕРПАНА
[талон за закупуване]
- „Ръководство по ГЕОТЕХНИКА разработено съгласно изискванията на ЕВРОКОД 7. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ под общата редакция на инж. Георги Илов
[талон за закупуване]
- „ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО с решени примери по прилагането на Еврокод 8-1 – проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия (нови сгради)“ под общата редакция на инж. Петър Сотиров
[талон за закупуване]
- „Изпълнение на стоманени строителни конструкции съгласно Еврокод Ръководство за специфични въпроси по проектиране съгласно Еврокод 3 и указания за приложение на БДС EN 1090-2“ - автор инж. Михаил Цанков
[талон за закупуване]
- „Стоманени строителни конструкции с нормативната база на ЕС3“ – автор инж. Стефан Цачев - ИЗЧЕРПАНА
[талон за закупуване]

ДРУГИ ИЗДАНИЯ
- „Мониторинг в геотехническото инженерство“ с автор инж. Владимир Костов
/талон за закупуване/
- „Случаи на аварии при укрепяване на строителни изкопи и свлачища“ с автор инж. Владимир Костов
/талон за закупуване/

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото