БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

ЗастраховкиУсловия и видове застрахожкиУсловия и видове застраховки

Условия и видове застраховки

ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КИИП РК СОФИЯ – ГРАД
19 % ОТСТЪПКА


При застрахователни полици на ЗПК „ АРМЕЕЦ „


Застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ„  на участниците в проектирането и строителството „/за физически и юридически лица /


КЛАУЗА А            по чл.171 ал.1 от ЗУТ   задължителна за всички обекти и доброволна за всички обекти при лимити по-високи от минималните застрахователни суми, определени с чл.5 от Наредбата на МС за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството / обн .ДВ бр. 17 от 02.03. 2004 г./
Срок на застраховката :   1/ една / година от датата на застраховането и 5 /пет/ години назад – ретроактивна дата за всички обекти.
Застрахователна премия: Без отстъпката от 19 % тя е 1/1000 от размера на Общия лимит на отговорност. Същият се избира в зависимост от вида на застрахованата дейност и категорията на обектите /от І до V/ и варира от 300 000 лв. до 35 000лв.


КЛАУЗА Б       по чл.173ал. 1 от ЗУТ   доброволна за конкретен обект
Срок на застраховката:   може да бъде по- кратък или по дълъг от една година.
Застрахователна премия:  Същата е в зависимост от размера на Общия лимит на отговорност, вида на застрахованата дейност и срока на застраховката.

Няма задължителен безусловен франшиз /самоучастие /.
За ретроактивната дата не се начислява допълнителна премия.
Ако едно физическо или юридическо лице извършва различни видове дейности, тогава то се застрахова за всяка една от тях.
От 01.01.2011г е въведен 2% данък ЗДЗП за всички застрахователи. На него няма отстъпка.

Застраховката се сключва от инж. СТОЯНОВА в офиса на КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, бул. „Ал. Стамболийски" № 51, етаж 7, София 1000 /Пресечка на бул. „Ал. Стамболийски" с ул. „Братя Миладинови; между бул. „Хр. Ботев" и църквата „Св. Неделя"/, тел.: 851-82-41-64; 851-82-42-64; факс: 851-82-43.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото