БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Общо събрание

Устав: Чл.5.2. (1) Органите на регионалните колегии са:
1. Общо събрание на колегията
2. Ръководство
3. Контролен съвет
(2) В Общото събрание на регионалните колегии участват всички редовно отчетени членове на регионалната колегия на КИИП.
(3) Ако броят на членовете на КИИП в регионалната колегия е по-голям от определена норма, то се формира на делегатски принцип при норма на представителство, определен от УС на КИИП. Делегатите се избират съгласно “Инструкция за провеждане на избори в КИИП”. Мандатът на делегатите е една година.
(4) Общото събрание на регионалната колегия е редовно и извънредно и се свиква при следните условия:
1. Редовното Общо събрание се свиква ежегодно от ръководството на регионалната колегия, най-късно един месец преди ОС на КИИП.
2. Извънредно Общо събрание може да се свика по решение на ръководството на колегията или по искане най-малко на една трета от проектантите - членове на съответната колегия.
(5) Общото събрание се провежда, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум се прилага правилото на чл. 5.6, ал. 4 от този Устав.
(6) Редът за свикване и правилата за работа на Общото събрание на регионалната колегия са съгласно чл. 5.8 от този Устав.
(7) Общото събрание на регионалната колегия:
1. избира и освобождава ръководството на регионалната колегия, председател и заместник-председател. По решение на Общото събрание на колегията съставът на ръководството й може да се разшири със секретар;
2. избира Контролен съвет;
3. утвърждава председателите на регионалните професионални секции;
4. утвърждава делегатите за Общото събрание на КИИП, избрани на квотен принцип;
5. приема годишен план за работата на регионалната колегия и регионалните професионални секции;
6. приема отчетите за финансовата дейност на регионалната колегия и за дейността на ръководството й и взема решения по тях;
7. приема проектобюджета на регионалната колегия за следващата финансова година;
8. обсъжда важни проблеми от дейността на КИИП и дава становища по тях пред Общото събрание на Камарата или пред нейния УС;
9. решенията на ОС на РК се вземат с обикновено мнозинство от гласувалите.
(8) Ръководството на регионалната колегия се състои от председател, заместник- председател и членове, броят на които се определя от Общото събрание на регионалната колегия. Мандатът на това ръководство съвпада с мандата на УС на КИИП. Председателят и заместник-председателят (секретарят) се избират от ОС на колегията с тайно гласуване.
(9) Ръководството на регионалната колегия се свиква на заседание най-малко веднъж на два месеца от председателя или по искане минимум на една трета от неговите членове. Заседанието на ръководството е редовно, ако на него присъстват 50 процента от членовете му плюс един.
(10) Ръководството на регионалната колегия ръководи дейността й и се отчита пред нейното Общо събрание и пред УС.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото