БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииГПГНормативни документи за секцията

Нормативни документи за секцията

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - нормативни документи, актуални към 01.09.2014

Описаните по-долу документи са налични в офиса на КИИП-София град на електронен носител във формат .DOC и .PDF.

Уважаеми членове на на КИИП-София град, заповядайте в офиса, за да Ви ги запишем на Ваш носител - флашка или CD.

1. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР) (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 49 от 2014 г.)

Кадастрална карта и регистри

1.1. (чл. 22) Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2006 г.);
1.2. (чл. 26, ал. 4) Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (обн., ДВ, бр. 71 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г.);
1.3. (чл. 50) Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 2 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г.)
1.4. (чл. 37, ал. 2) Наредба № 1 от 2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра (ДВ, бр. 28 от 2004 г.);
1.5. (чл. 31) Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.);

1.6. (чл. 5, ал. 3) Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър (ДВ, бр. 39 от 2005 г.);
1.7. (чл. 32) Наредба № 18 от 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (ДВ, бр. 53 от 2005 г.)
1.8. (чл. 6, ал. 7 ЗУЧК) Наредба № 1 от 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 84 от 2008 г.);

1.9. Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500 (МТРС, 1993 г.)

1.10. Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение (в сила от 1.VІІ.1986 г.)
1.11. Инструкция за нивелация I и II клас (в сила от 1.І.1980 г.)
1.12. Инструкция за изработване на едромащабни топографски карти в мащаби 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:10 000 и 1:5000 (в сила от 1.VІІ.1985 г.)
1.13. Инструкция за изработване, поддържане и обновяване на нивелационни планове (в сила от 1.Х.1988 г.)
1.14. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.І.1978 г.)
1.15. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.Х.1988 г.)
1.16. Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи (в сила от 1.VІІ.1980 г.)
1.17. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VІІ.1980 г.)
1.18. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление „Кадастър и геодезия” (в сила от 30.ІV.1999 г.)
1.19. Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения (в сила от 1.І.1984 г.)
1.20. (чл. 9 от Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система) Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ДВ, бр. 79 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2011 г.
1.21. Условни знаци за едромащабни топографски карти в мащаб 1:10000, 1:5000 и 1:2000 (1993 г.)
1.22. (чл. 10 от Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система) Инструкция № РД-02-20-12 от 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005” (ДВ, бр. 63 от 2012 г.)

2. ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г. и бр. 49 от 2014 г.)
2.1. (чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 19, ал. 1, т. 4) Наредба № 3 от 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница (ДВ, бр. 94 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2006 г.
2.2. (чл. 12, ал. 2) Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2010 г.
2.3. (чл. 15, ал. 3) Наредба № РД-02-20-16 от 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност (ДВ, бр. 65 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2011 г.
2.4. (чл. 14, ал. 3, т. 1) Наредба № V-12-1720 от 2014 г. за едромащабната топографска карта (ДВ, бр. 48 от 2014 г.)
2.5. Наредба №1 от 16.09.2008 за специализирани карти и регистри по обекти от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие


3. ЗАКОН ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯТА (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; изм., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 3 от 2009 г.
3.1.(*) Наредба № 6 от 1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език (обн., ДВ, бр. 60 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 72 и 106 от 1995 г. и бр. 4 от 1999 г.)

Писмо ДНСК-правоспособност ПУП-ПРЗ

Геозащита
Здравословни и безопасни условия на труд
Околна среда и отпадъци
Пожарна и взривна безопастност

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото