БИС ТК 56

Уважаеми колеги,
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Налични книги

Изданията не се изпращат по пощата или по куриер.
Изданията се получават само в офиса на КИИП РК София-град, бул. Ал. Стамболийски № 51, ет. 7

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД
„ЕВРОКОД 4 проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради” с автори инж. Любчо Венков и инж. Борянка Захариева
[талон за закупуване]
- „Справочник за хидравлични изчисления” с автор инж. Богдан Казаков
[талон за закупуване]
- „Ръководство за проектиране на стоманени подкранови греди в сгради по Еврокод 3" с автор инж. Любчо Венков
[талон за закупуване]
- „Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“, (ДВ, бр. 13 от 2012 г.)
[талон за закупуване]
- "Еврокод 8. Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа - практическо ръководство“ с автор инж. Йордан Милев
[талон за закупуване]
- „Еврокодове. Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа – многоетажна офисна сграда“ с автори инж. Йордан Милев и инж. Васил Кърджиев
[талон за закупуване]
- „СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ. Част І. Въздействия по БДС ЕN. Статика. Конструкции“ с автори проф. д.т.н. инж. Иван Лалов, доц. д-р инж. Димитър Хубчев, ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Марио Гълъбов.
[талон за закупуване]
- „Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи” Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 193-1-3 и БДС EN 1993-1-5, с автор инж. Николай Рангелов
[талон за закупуване]

ИЗДАНИЯ НА КИИП
- „Наредба по пожарна безопасност“
[талон за закупуване]
- „Практическо ръководство с решени примери по прилагането на Еврокод 8-3– проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, трета част (оценка и усилване на сгради)“ с автор инж. Елена Васева
[талон за закупуване]
- "Примерен проект на промишлена сграда със стоманена носеща конструкция, изготвен съгласно Еврокодове 1, 3 и 8“ с автор инж. Стефан Цачев
[талон за закупуване]
- „Ръководство по ГЕОТЕХНИКА разработено съгласно изискванията на ЕВРОКОД 7. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ под общата редакция на инж. Георги Илов
[талон за закупуване]
- „ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО с решени примери по прилагането на Еврокод 8-1 – проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия (нови сгради)“ под общата редакция на инж. Петър Сотиров
[талон за закупуване]
- „Изпълнение на стоманени строителни конструкции съгласно Еврокод Ръководство за специфични въпроси по проектиране съгласно Еврокод 3 и указания за приложение на БДС EN 1090-2“ - автор инж. Михаил Цанков
[талон за закупуване]
- „Стоманени строителни конструкции с нормативната база на ЕС3“ – автор инж. Стефан Цачев
[талон за закупуване]

ДРУГИ ИЗДАНИЯ
- „Мониторинг в геотехническото инженерство“ с автор инж. Владимир Костов
/талон за закупуване/
- „Случаи на аварии при укрепяване на строителни изкопи и свлачища“ с автор инж. Владимир Костов
/талон за закупуване/

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• По покана на  Инженерната камара на Р. Сърбия  членове на КИИП РК София-град посетиха  „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

• Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Честване "20 години Инженерна камара на Саксония"

• Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

• КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.

Повече...

EU CULTURE

 

 

 Повече...

В Началото