БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

ЧленствоОбщи постановкиОбщи постановки

Общи постановки

Устав: ГЛАВА ТРЕТА.
 ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 3.1. (1) Член на КИИП може да бъде всяко физическо лице, което е вписано в регистрите за проектантска правоспособност на КИИП.
(2) Приемането на членове в КИИП става след писмено заявление до регионалната колегия, в която желае да членува, с което кандидатът декларира, че ще спазва Устава и прилага:
1. копие от документ за самоличност
2. копие от удостоверение за вписване в регистъра за проектантска правоспособност за текущата календарна година;
3. копие от документ за внесени встъпителна вноска и членски внос за календарната година.
(3) Инженерите-проектанти с пълна проектантска правоспособност задължително членуват в КИИП.
(4) Инженерите-проектанти с ограничена проектантска правоспособност могат да членуват в КИИП.
(5) Членството се прекратява:
1. с писмено заявление до Управителния съвет (УС), подадено чрез съответната Регионална колегия (РК);
2. при отпадане поради невнасяне на членски внос в срока по чл. 3.3, т. 3;
3. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
4. с прекратяване дейността на Камарата;
5. при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.
(6) При прекратяване на членството, проектантът се заличава от съответните регистри по реда на ал. 4 на чл. 14 от ЗКАИИП.
(7) всеки член има право по лични причини да замрази членството си в КИИП за не по-малко от една година, като заплаща 20 процента годишен членски внос за годината, в която е замразена проектантската му правоспособност или членство.
Чл. 3.2. Членът на КИИП има право:
1. да получи документи, които удостоверяват неговото членство (членска карта) и регистрационен номер;
2. към професионалното си звание да добавя “член на КИИП”;
3. да избира и да бъде избиран в органите на КИИП;
4. да участва в различни програми за обучение и квалификация, организирани от КИИП и да получава материали при преференциални условия;
5. да получава безплатни юридически консултации по професионални въпроси, свързани с конкретната му дейност на инженер-проектант;
6. да получава съдействие за юридическа защита по въпроси, свързани с дейността на КИИП, ако УС прецени, че са налице условия за такава намеса;
7. да получава своевременно пълна информация от УС за дейността на КИИП;
8. да прави предложения и да дава становища до всички ръководни органи на КИИП по всички въпроси и документи, свързани с КИИП и със собствената му дейност като инженер-проектант.
9. да уведомява ръководните органи на КИИП, Комисията за дисциплинарно производство (КДП) и Контролния съвет (КС) за нарушения, допуснати от техните членове и за нарушени права по предходните точки на този член, като получава отговор от съответния компетентен орган на КИИП в срок до 2 (два) месеца.
Чл. 3.3. Членът на КИИП е длъжен:
1. да спазва ЗКАИИП, Устава и Професионалния кодекс;
2. да изпълнява решенията на ръководните органи на КИИП;
3. да плаща редовно членския си внос за следващата календарна година до 20 декември
на текущата година;
4. да участва активно в дейността на Камарата, секцията и органа, в който е избран;
5. да пази престижа на професията и доброто име на КИИП.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото